در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

سنندج

شنبه 4 اسفند 1397
روز بعد
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنندج

  ساعت

  10:45

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  385,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توضیحات:
  مقدم 09905950401
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنندج

  ساعت

  11:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  385,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  مقدم 09905950401
 • 25% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنندج

  ساعت

  12:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  412,500 ریال

  صندلی خالی : 24

  توضیحات:
  مقدم 09905950401
 • 25% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنندج

  ساعت

  13:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  412,500 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  مقدم 09905950401
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنندج

  ساعت

  23:15

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  467,500 ریال

  صندلی خالی : 25