در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

سنندج

پنجشنبه 3 بهمن 1398
روز بعد
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنندج

  ساعت

  11:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  462,000 ریال

  صندلی خالی : 16

 • 25% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنندج

  ساعت

  11:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  495,000 ریال

  صندلی خالی : 16

 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنندج

  ساعت

  12:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  462,000 ریال

  صندلی خالی : 21

 • 25% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنندج

  ساعت

  13:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  495,000 ریال

  صندلی خالی : 15

 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنندج

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  528,000 ریال

  صندلی خالی : 22